ASCII SMS Collection - Page 4

Posted By :
Admin
Category :
ASCII SMS
Rating :

Lo Ji Hum Uth Gaye

~"~
("!")
>-(^)-<
| |
^ ^

Good Morning
Posted By :
Admin
Category :
ASCII SMS
Rating :
|______|____
| |
| " 0
| /|\ pahnasi
| |
| JL
|
|
yeh b tumhari tarha bohat kam sms karta tha
.
.
latka diya hai ab pahnasi par
.
.
ab tera kia ho ga kalia....?
Posted By :
Admin
Category :
ASCII SMS
Rating :
Chand nzr aya?
( ":" )Nai?
(")(")
Edhr dykho!
(": " )
(")(")
Nai?
Udhr?
( ":")
(")(")
Nai?
( ":" )
(")(").chalo theek hai,me ghar pe hon aa k dekhlo.:)
Posted By :
Admin
Category :
ASCII SMS
Rating :
_,..._ ,d$$ccc_
d$$$$$$hc$$$$$$$$h.
,d$$$$$$$$$$$$$$$O$$$.
,$$$$h$$$$$FF$$$$$$$$$|
,d$$$$$h$$F;" `F$$;":?$"
d$$F?$$$F" ",c. +"
d$$h c$$h $$$$"|
d$$$h $$F" `" " |
$$$$$L `",-. ,`. |
$$$$$$h ." ` | |
d$$$$$$ | O " `.
$$$$$F | O , __. , | |
Y$FF" ," " )" |_|
;"" "" __/ |"
|,`. / , |
| | ."`--..-" |
`. ` (.___,/ |
`._,. \ ." |
\ \_," |
-hrr- \ /
`. /
`-....-"
Posted By :
Admin
Category :
ASCII SMS
Rating :
/""/ /""/
/ """"" /
/../""""/../ I
Posted By :
Admin
Category :
ASCII SMS
Rating :
3|\ /3|
| 9\9/ | "3"|"" 9{" " 3{" "
| | | "9"} "9"}
"3" "" "3 " " 9"
9| |
| 3|
9-
remove 3 and 9 and see the magic
Posted By :
Admin
Category :
ASCII SMS
Rating :
She is Basanti
@
<@>
JL

@
<@>
JL

@
<@>
JL

@
<@>
JL

@
<@>
JL

@
<@>
JL

she will Not dance.Coz Basanti kutto ke
samne nahi nachti....
Posted By :
Admin
Category :
ASCII SMS
Rating :
;****;
o( @..@ )o
"(---)"
Paichan kaun?


Bandar bi nai,


Monkey bhi nai,


Tumhare bachpan ki photo hai.
Posted By :
Admin
Category :
ASCII SMS
Rating :
,.,.,
( "c" )
>" <
KEM-CHHO?
,.,.,
("c" )
>" <
MAJA MA CHHO?
,..,
c" .)
>" <
TABIYAT PANI?

OK !
Toh sms karo nee baba !!
Posted By :
Admin
Category :
ASCII SMS
Rating :
._________.
£/ ////______l
) /_(_)
/__/