Pahnasi Jl (7721) - ASCII SMS

Posted By :
Admin
Category :
ASCII SMS
Rating :
Rate this SMS...
|______|____
| |
| " 0
| /|\ pahnasi
| |
| JL
|
|
yeh b tumhari tarha bohat kam sms karta tha
.
.
latka diya hai ab pahnasi par
.
.
ab tera kia ho ga kalia....?